untitled 162

טפסים טפסים להורדה

Group 19 1
קרן נכי צה"ל ZDVF
keren
אגודת הידידים בישראל
donate
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

facebook pic1280
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

טפסים ובקשות

טופס בקשה למענק השתתפות במימון לימודים לילדי נכים – משרד הביטחון

הלוואה:

טופס בקשה להלוואה – קרן לעזרה הדדית להלוואות – ארגון נכי צה"ל

דף מידע ללווה, בקרן עזרה הדדית להלוואות לחברי הארגון

מילגה:

טופס בקשה למילגת לימודים

דף הנחיות למילוי טופס בקשה לקבלת מלגת לימודים

עיקרי תנאי הזכאות לקבלת מלגת לימודים

טופס בקשה למילגת עידוד ליוצרים

עדכון פרטים:

בקשה להנפקת תעודת נכה – משרד הביטחון

טופס הצהרה ועדכון פרטים אישיים – משהב"ט

בקשה לקבלת קלנועית:

טופס בקשה לקבלת קלנועית 2021

*את הבקשות למועמדות לקבלת קלנועית יש להגיש למשרדי מחוזות הארגון עד ולא יאוחר מיום ה' 22.4.21
*בקשות שתוגשנה באיחור, או באופן חלקי ללא צירוף כלל המסמכים הרפואיים הנדרשים המצויינים בטופס לא תידונה.

אישורים רשמיים

אישור ניהול פנקסי חשבונות – ארגון נכי צה"ל

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות – ארגון נכי צה"ל

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות – קרן נכי צה"ל

אישור לצורך ניכוי מס – ארגון נכי צה"ל

אישור ניהול תקין 2021 – ארגון נכי צה"ל

אישור ניהול תקין 2021 – קרן נכי צה"ל

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר