pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

רפורמת נפש אחת: עדכון סכומי הזכאות לרכב רפואי ולדיור

7 מאי

**המידע והנתונים פורסמו בתיאום עם הארגון ונלקחו מאתר אגף השיקום.

עדכון סכומי הזכאות לרכב רפואי

אנחנו שמחים לעדכן כי החלטת הממשלה שהתקבלה היום במסגרת רפורמת 'נפש אחת', העלתה את סכומי הזכאות ל סיוע ברכישת רכב רפואי.

ריכזנו עבורך בעמוד הזה את כל המידע שחשוב לדעת על הסכומים החדשים ואופן התשלום.

חשוב לדעת, הסכומים החדשים נכנסים לתוקף ב -1.6.23

כמו כן, החלטת הממשלה קבעה שהסכומים החדשים יהיו בתוקף עד להשלמת הליך אישורה בכנסת של הצעת החוק שתעגן אותם בחוק הנכים או עד נובמבר 2023 (המוקדם מבניהם).

סכומי הזכאות החדשים

עודכנו סכומי הזכאות לרכב רפואי בכל רמות הזכאות.
חשוב להדגיש, שבוטל קריטריון נפח המנוע ורכב יציג – במקום זה נקבע סכום עבור כל רמת זכאות שלפיו יחושבו המענקים וההלוואות לרכישת רכב רפואי.

רמהנפח מנוע (לשעבר) הסכום הישן עד
(31.5.23)
הסכום החדש
(החל מ- 1.6.23)
11,600 סמ"ק 129,900 ₪142,914 ₪
21,800 סמ"ק 146,900 ₪159,364 ₪
*2א - נכה פוסט טראומה----סיוע עד 169,330 ₪
32,000 סמ"ק 250,000 ₪277,602 ₪
42,002 סמ"ק 323,000 ₪342,376 ₪
53,800 סמ"ק 259,900 ₪308,447 ₪
6 - רכב מדינהרכב מדינה320,000 ₪370,136 ₪

*2א – רכב לנכים פוסט טראומתיים עם 3 ילדים ומלווה בכלב שירות שסיפק אגף השיקום, או נכה עם 4 ילדים לפחות – סיוע עד 169,330 ₪

קבלת מענק והלוואה לפי הסכום החדש

הסכומים החדשים נכנסים לתוקף ב-1.6.2023.
כל מי שירכוש רכב בפעם הראשונה או יחליף רכב לאחר מועד זה, יקבל מענקים והלוואות בהתאם לסכומים החדשים.

אופן התשלום וחישוב סכום המענק וההלוואה נותר זהה:
רכישת רכב בפעם הראשונה – 80% מסכום הזכאות יינתן כמענק ו -20% הנותרים יינתנו כהלוואה.
החלפת רכב – חישוב שווי הרכב נותר זהה, אם יהיה שינוי באופן חישוב שווי הרכב אנו נעדכן על כך.

תשלום למי שהחל בתהליך הרכישה

אם התחלת בהליך רכישת רכב וכבר קיבלת מענק והלוואה לפי הסכום הישן באפשרותך לקבל השלמה לסכום החדש בהתאם לתנאים האלה:

1.תאריך עליית הרכב לכביש – לפי 'תאריך הרישום' ברישיון הרכב, הרכב החדש עלה לכביש לאחר ה- 1.6.23
2.סכום הרכישה – סכום המענק שקיבלת לצורך רכישת הרכב היה נמוך מעלות רכישת הרכב בפועל.

סכום ההשלמה שישולם הוא ההפרש שבין המענק שקיבלת לסכום הזכאות החדש, אך לא יותר מעלות הרכב בפועל.

ההשלמה תשולם ישירות לחשבונך ולא ליבואן הרכב בתום תהליך הרכישה לאחר קבלת רישיון הרכב והחשבונית.

שאלות ותשובות

1.עדיין לא רכשתי את הרכב, אבל כבר אמרתם לי מה סכום המענק שאקבל, האם אפשר לקבל חישוב מחדש?
כן, אם טרם קיבלת את המענק לצורך הרכישה, באפשרותך לפנות למחלקת הרווחה במחוז שלך לצורך חישוב מחדש.

2.כל כמה זמן אפשר להחליף רכב?
מועד החלפת הרכב נותר כל 4 שנים.
קיצור זמני ההחלפה מחייב תיקון חקיקה ולא יכול היה להתקבל במסגרת החלטת הממשלה לתיקון התעריפים.

3.ברכישת רכב בפעם הראשונה, האם מקבלים את כל סכום הזכאות החדש כמענק?
לא, סכום הזכאות ברכישת רכב בפעם הראשונה ישולם באותו אופן כפי שה יה עד היום. ניתן לקבל 80% מהסכום כמענק ו – 20% מהסכום כהלוואה.

4.היבואן הודיע לי שהרכב מוכן, האם אני יכול עדיין לקבל השלמה לסכום החדש?
השלמה לסכום החדש ניתנת בהתאם למועד עליית הרכב לכביש. אם ברישיון הרכב יהיה כתוב שתאריך הרישום הוא לאחר ה-1.6.23, יהיה באפשרותך לקבל השלמה של המענק לסכום הזכאות החדש.

לתשומת ליבך, ההשלמה ניתנת רק אם סכום המענק הקודם ששולם לך היה נמוך משווי הרכב.רפורמת נפש אחת: עדכון סכומי הזכאות לדיור


אנחנו שמחים לעדכן כי החלטת הממשלה שהתקבלה היום במסגרת רפורמת 'נפש אחת', העלתה את סכומי הזכאות ל סיוע בתחום הדיור.

ריכזנו עבורך בעמוד הזה את כל המידע שחשוב לדעת על הסכומים החדשים והתשלום.

חשוב לדעת, הסכומים החדשים נכנסים לתוקף ב -1.6.23

כמו כן, החלטת הממשלה קבעה שסכומים אלה יהיו בתוקף עד להשלמת הליך אישורה בכנסת של הצעת החוק שתעגן סכומים אלה בחוק הנכים או עד נובמבר 2023 (המוקדם מבניהם).

רכישה דירה ראשונה

עודכנו סכומי ההלוואות והמענקים בסיוע ברכישת דירה ראשונה.
הסיוע בהתאם לסכומים החדשים יינתן למי שמועד מסירת הדירה לפי החוזה (או מועד קבלת טופס 4 במקרה של בניית בית) הוא לאחר ה -1.6.23.

כדי לבדוק את זכאותך לקבל את יתרת המענק וההלוואה בהתאם לסכומים החדשים יש לפנות למחלקת הרווחה במחוז שלך.

סכום המענק לרכישת דירה ראשונה

אחוזי נכותהסכום הישן (עד 31.5.23)הסכום החדש (החל מ-1.6.23)
35% עד 49% על גפיים
תחתונות
עד 33,426 ₪ עד 159,250 ₪
50% עד 89% על גפיים
תחתונות
עד 100,377 ₪ עד 238,755 ₪
50% עד 89% כל הפגיעות
עד 66,951 ₪ עד 159,250 ₪
90% עד 100%עד 123,073 ₪ עד 292,363 ₪

סכום ההלוואה לרכישת דירה ראשונה

אחוז הנכותהסכום הישן (עד 31.5.23)הסכום החדש (החל מ-1.6.23)
20% עד 29%עד 54,420 ₪עד 129,447 ₪
30% עד 39%עד 86,910 ₪עד 206,720 ₪
30% עד 34%
בשל פגיעה ברגליים בלבד
עד 119,420 ₪ עד 284,043 ₪
40% עד 49%עד 163,450 ₪עד 388,781 ₪
50% עד 69%עד 241,480 ₪עד 574,394 ₪
70% עד 99%עד 270,210 ₪עד 642,735 ₪
100%עד 351,890 ₪עד 837,022 ₪

החלפת דירה

עודכנו סכומי ההלוואות והמענקים בסיוע בהחלפת דירה.

הסיוע בהתאם לסכומים החדשים יינתן למי שמועד מסירת הדירה לפי החוזה (או מועד קבלת טופס 4 במקרה של בניית בית) הוא לאחר ה -1.6.2023.
כדי לבדוק את זכאותך לקבל את יתרת המענק וההלוואה בהתאם לסכומים החדשים יש לפנות לעובדת הרווחה במחוז שלך.

סכום המענק להחלפת דירה

סכום המענק להחלפת דירה זהה עבור כל הזכאים למענק:
• הסכום הישן (בתוקף עד 31.5.23) – מענק עד 66,951 ₪
• הסכום החדש (בתוקף החל מ – 1.6.23) – מענק עד 159,250 ₪

סכום ההלוואה להחלפת דירה

אחוז הנכותהסכום הישן (עד 31.5.23)הסכום החדש (החל מ-1.6.23)
20% עד 29%עד 27,210 ₪עד 64,724 ₪
30% עד 39%עד 43,455 ₪עד 103,360 ₪
30% עד 34%
בשל פגיעה ברגליים בלבד
עד 59,710 ₪ עד 142,022 ₪
40% עד 49%עד 81,725 ₪עד 194,390 ₪
50% עד 69%עד 120,740 ₪עד 287,197 ₪
70% עד 99%עד 135,105 ₪עד 321,367 ₪
100%עד 175,945 ₪עד 418,511 ₪

הלוואה לשיפוץ דירה

עודכן סכום ההלוואה לשיפוץ דירה.
הלוואות בהתאם לסכום החדש ניתן לקבל רק בהלוואות חדשות החל מ -1.6.23.
חשוב לדעת
, אם קיבלת בעבר הלוואה לשיפוץ דירה, באפשרותך לקבל הלוואה נוספת כהשלמה לסכום החדש, בתנאי שחלפו לפחות 3 שנים ממועד ההלוואה הקודמת. אם טרם חלפו 3 שנים, יהיה באפשרותך לקבל את ההשלמה לאחר שיחלפו 3 שנים.

סכום ההלוואה לשיפוץ דירה נקבע בהתאם לאחוזי הנכות שלך:

• עד 100% נכות – סכום ההלוואה החדש הוא 223,008 ₪ (במקום 93,750 ₪)
• דרגת נכות 100%+ – סכום ההלוואה החדש הוא 289,221 ₪ (במקום 121,590 ₪)

הלוואה לסידור ראשון

עודכנו סכומי ההלוואה לסידור ראשון.

הלוואות בהתאם לסכום החדש ניתן לקבל רק בהלוואות חדשות החל מ- 1.6.23.

אם קיבלת בעבר את מלוא ההלוואה לסידור ראשון בהתאם לסכום הישן, אין באפשרותך לקבל אותה פעם נוספת בהתאם לסכום החדש (גם לא באופן חלקי).

אחוז הנכותהסכום הישן (עד 31.5.23)הסכום החדש (החל מ-1.6.23)
20% עד 39%עד 8,080 ₪עד 19,224 ₪
40% עד 49%עד 17,450 ₪עד 41,517 ₪
50% עד 69%עד 21,440 ₪עד 50,990 ₪
70% עד 99%עד 26,000 ₪עד 61,858 ₪
100% ומעלהעד 37,524 ₪עד 89,268 ₪

הלוואה לכיסוי משכנתה

עודכנו סכומי ההלוואה לכיסוי משכנתה הניתנת למי שלא קיבלו בעבר סיוע ברכישה דירה או בהחלפת דירה.
סכומי ההלוואה זהים לסכומים החדשים בהלוואות לרכישת דירה או להחלפת דירה.

הלוואות בהתאם לסכום החדש ניתן לקבל רק בהלוואות חדשות החל מ- 1.6.23

השתתפות בשכר דירה

עודכנו סכומי ההשתתפות בשכר דירה.

הזכאות לתשלום בהתאם לסכום המעודכן היא החל מתגמול חודש יוני המשולם ב -30.6.23.

הסכום החדש להשתתפות בשכר דירה הוא 2,650 ₪ (במקום 1,680 ₪)

במקרים האלה משולמת השתתפות בסכום אחר:
סטודנטים – הסכום החדש הוא 1.325 ₪ (במקום 840 ₪)
הורה לילד עד גיל 18 – הסכום החדש הוא 4,306 ₪ (במקום 2,730 ₪)
ריתוק לכיסא גלגלים – הסכום החדש הוא 4,306 ₪ (במקום 2,730 ₪)
דרגת נכות 100%+ – הסכומים החדשים הם:
o רמה א' – 8,611 ₪ (במקום 5,460 ₪) תשולם למי שנקבעה דרגה מיוחדת בעקבות ריתוק לכיסא גלגלים עם פרפלגיה, קוואדרופלגיה או קטיעת שתי הרגליים.
o רמה ב' – 5,961 ₪ (במקום 3,780 ₪) תשולם למי שנקבעה דרגה מיוחדת בעקבות פגיעת ראש, המיפלגיה, קטיעת שתי ידיים, עיוורון או בשל פגיעות אחרות.

חשוב להדגיש, כדי לשלם את ההשתתפות בשכר דירה בהתאם לסכום החדש, נדרש שינוי בשיטת התשלום במערכות אגף השיקום. אנו פועלים ליישום החלטת הממשלה, ולהטמעת השינוי במערכת בהקדם האפשרי.
במקרה שהתיקון הנדרש יתבצע לאחר מועד התשלום. אנו נשלם בחודש יוני 2023 את התגמול בהתאם לסכום הישן, ומיד עם השלמת תיקון המערכת אנו נשלם את ההפרש רטרואקטיבית בהתאם לסכום החדש.

השינויים בתחום שכר הדירה שעודכנו בהחלטת הממשלה הם בסכומי ההשתתפות בלבד. שינויים אחרים כמו הארכת תקופת הזכאות לשכר דירה מחייבים תיקון חקיקה ולכן לא השתנו בשלב זה

מענק רכישת דירה לדרגת נכות מיוחדת 100%+

עודכנו סכומי המענקים לרכישת דירה המשולמים למי שנקבעה דרגת נכות מיוחדת 100%+
הסיוע בהתאם לסכומים החדשים יינתן למי שמועד מסירת הדירה לפי החוזה (או מועד קבלת טופס 4 במקרה של בניית בית) הוא לאחר ה -1.6.23.
אנו נעדכן את הזכאות שלך למענק בסכום החדש באופן אוטומטי, וההפרש ישולם בהתאם להתקדמות תהליך הרכישה או הבנייה.

סכומי המענק החדשים הם:

רמה א' – סכום המענק החדש 2,947,056 ₪ (במקום 1,668,400 ₪)
רמה ב' – סכום המענק החדש 2,475,705 ₪ (במקום 1,401,500 ₪)

סכומים אלה הם ללא מע"מ. במקרה של רכישת דירה חדשה או בבניית דירה חדשה, יתווסף מע"מ לסכומים אלה.

התאמת דירה למצב הרפואי

אין שינויים בסכומי המענק להתאמת דירה בהתאם למצב הרפואי ובתנאי הזכאות למענק.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316