pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

קול קורא להפעלת מסעדה בבית הלוחם חיפה

16 אוגוסט

קול קורא להציע הצעות להפעלת מסעדה בבית הלוחם חיפה –
כל הפרטים והמידע – לחץ כאן >>

המזמין פונה לציבור להציע הצעות להפעלת מסעדה בבית הלוחם בהתאם למפורט להלן.

הפעלת המסעדה, אשר תכלול, בין היתר, את השירותים הבאים:

1.מתן שירותי הסעדה לחברי בית הלוחם, לעובדיו ולאורחיו
2א. הפעלת דוכן אוכל ושתיה בסמוך לבריכה שבבית הלוחם.
2ב. השירותים יוענקו לחברי בית הלוחם ו/או לחברי הארגון ו/או לעובדי הארגון ו/או לאורחי בית הלוחם.
2ג. ההרשאה למתן השירותים הינה לתקופה של 12 חודשים החל ממועד חתימת החוזה. המזמין רשאי להאריך את תקופת ההרשאה של נותן השירותים
2ד. המציע שייבחר כזוכה בהליך יידרש לספק את השירותים בימים הבאים:
ביום א', בין השעות 12:00 – 20:00;
ימים ב' – ה', בין השעות 800 – 20:00;
ביום ו', בין השעות 8:00 – 15:00. בחודשים יולי – אוגוסט עד 16:30;
ביום שבת, בין השעות 8:00 – 15:00. בחודשים יולי – אוגוסט עד 16:30;

מציע, אשר מעוניין לשאול שאלות הנוגעות להזמנה זו, רשאי לפנות למזמין בשאלות בכתב באמצעות דוא"ל: nisimh@inz.org.il

פנייה כאמור תעשה לא יאוחר מיום 23.8.2023 בשעה 16:00.

תשובות לפניות מציעים בכתב, ככל שיהיו, יועברו אל המציעים בכתב באמצעות דוא"ל או פקס שיצוין בפנייתם.

בברכה,
ארגון נכי צה"ל – בית הלוחם חיפה

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316