pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

עדכונים שוטפים בנושא: תגמולים, דמי ניידות, ביטוחי רכב לשנת 2024

1 פברואר

להלן עדכונים שבוצעו לאחרונה:

תגמולים על כל סוגיהם

לרבות תוספת למימון צרכים מיוחדים עודכנו בינואר 2024 בשיעור של 3.76%.
הפרשים ישולמו רטרואקטיבי מיולי 2023.
החל מ- 1/9/2023 נכנס לתוקף במסגרת תיקון חוק הנכים מס' 32, הסדר חדש בעניין סוג המדד והליך העדכון. התגמולים יעודכנו פעמיים בשנה בחודשים ינואר ויולי. העדכון עליו הוסכם, מבוצע אוטומטית ללא צורך בהליך חקיקתי לעומת התהליך הקודם שהיה מסורבל ובירוקרטי וחייב לבחון מפעם לפעם האם נדרשים קיזוזים בגין תוספות שכר ויוקר ששולמו במגזר הציבורי כמו גם הצורך בהכנת צווים ותקנות וחובת היוועצות עם האוצר ואישור וועדת העבודה והרווחה בכנסת. עוד סוכם כי למען השקיפות, סכומי התגמולים המעודכנים יפורסמו ברשומות ובאתר אגף השיקום.

רמות דמי ניידות

במסגרת תיקון חוק הנכים שנכנס לתוקף ב- 1/9/23 סוכם על הצמדה למדד דלק ושמנים ועדכון פעמיים בשנה , רמות הניידות עודכנו בינואר 2024 בשיעור של 1.6%.

ביטוח לרכב רפואי

בשל המעבר לסכומי רכב לפי קטגוריה -כחלופה לרכב יציג- קיים קושי לאגף השיקום לאתר רכב שישמש אמת מידה לתשלום השתתפות בפרמיות ביטוח חובה ומקיף. לפיכך, סוכם עם נציגי אגף השיקום, על ביצוע פיילוט לפיו סכומי הביטוח ששולמו בשנה הקודמת יוצמדו למדד תעריפי הביטוח בכל שנה. נושא ההצמדה ייבחן ובהמשך יוחלט על תהליך מוסכם.

מדד תעריפי ביטוח הרכב לפי מדד נובמבר 2023 עלה בשיעור של 16.38%. הפרשי ביטוח ישולמו בתגמול חודש ינואר 2024 לזכאי רכב רפואי.

ביטוח לרכב רפואי מותאם

נכים להם הותאם רכב רפואי – נקוב ע"ש – בשל מגבלותיהם, יזכו להשתתפות בתשלום פרמיות ביטוח חובה מקיף לפי מחירון החשכ"ל. זאת בהתבסס על סיכום מנכ"ל משהב"ט מיוני 2011.

סכומי התגמולים לרבות תעריפי הביטוח ורמות הניידות יעודכנו במדיה הארגונית.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316