pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

הרפורמה – קווים לדמותה

2 יוני

לאחר מאבק של שנתיים, הצליח הארגון להעביר בהחלטת ממשלה את רפורמת נפש אחת, לשיפור הטיפול בנכי צה"ל. מורה נבוכים לעיקרי השינויים הצפויים

בתאריך 9 במאי אישרה ממשלת ישראל את רפורמת נפש אחת במטרה לקדם את הטיפול הרפואי והשיקום שמעניקה מערכת הביטחון לנכי ונכות צה"ל. ראשיתה של הרפורמה בדיוני הוועדה בראשות האלוף במילואים איל בן ראובן. בדיוני הוועדה הציג הארגון עבודת מחקר מקיפה בנושא זכויות נכי צה"ל, וריכז את כלל הצרכים. בחודש מאי 2020 פורסמה טיוטת דו"ח הביניים של ועדת בן ראובן שאימצה את מירב הדרישות של הארגון.

רפורמת נפש אחת מבוססת על עבודת המחקר ועל מסקנות דו"ח בן ראובן. ערכי־העל של הרפורמה הם: להכיר בשינוי העמוק והדחוף הדרוש במענה השיקומי לכלל נכי צה"ל, להציב את צורכי נכי צה"ל במרכז, וליישם את השינוי בשיתוף פעולה מלא עם ארגון נכי צה"ל.

את הרפורמה מנסחים החלטת הממשלה מיום 9 במאי ומסמך ההסכמות בין משרד הביטחון לבין ארגון נכי צה"ל. הרפורמה מחולקת לשלושה שלבים.

שלב ראשון יישום מיידי של זכאויות לכלל נכי צה"ל שאפשר לבצע באופן מיידי, בהן ביטול מבחן ההכנסה, שינוי הוראות תקנות טיפול רפואי, ומענה לצורכי נכי צה"ל נפגעי פוסט טראומה. הממשלה הקצתה 300 מיליון שקל לשלב זה.

שלב שני יישום זכאויות הדורשות הליכי חקיקה ראשית, כמו עיגון כלל זכאויות נכי צה"ל בתזכיר אחוד וברור, לרבות הפחתת פרק הזמן למימוש הזכאות להחלפת רכב רפואי מארבע שנים לשלוש שנים וחצי, שינוי שיטת התגמול בגין אובדן כושר עבודה ועוד.

שלב שלישי גיבוש רפורמה מקיפה כדי לתת מענה מיטבי לנכי צה"ל וכוחות הביטחון. החל מבחינת שער הכניסה, עובר בעבודת הוועדות הרפואיות וכלה במימוש הזכויות והזכאויות, בדגש על מהפכת שירות לחברים.

שלב ראשון – יישום מיידי
שינויים מיידיים בתקציב של 300 מיליון שקל

1. פרסום הוראת שעה זמנית למשך תקופה בת שנה לביטול מבחן ההכנסה

הוראת השעה תקבע כי במקום מבחן ההכנסות הקבוע בסעיף 7 (ב) לחוק הנכים, יהיה מבחן ההכנסות הקיים ביחס לתגמול
המשולם כיום עקב פרישה מוקדמת (תג"מ רמה 2), מכוח הוראת אגף שיקום 85.02 . מבחן ההכנסה יהיה: נכה רווק הכנסתו ברוטו מכל מקור שהוא לא תעלה על פעמיים השכר הממוצע במשק; נכה נשוי ובעל משפחה לילדים שטרם הגיעו לגיל 21 , הכנסתו לא תעלה על שלוש פעמים השכר הממוצע במשק. הוראת השעה תהיה תקפה עד ליישום מתווה ראם עמינח אשר יבטל לחלוטין את מבחן ההכנסה האקטיבי והפסיבי. ביטול מבחן ההכנסות יחול על כל סוגי תגמולי הקיום (תש"מ, תג"מ) המשולמים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) והוראות אגף השיקום.

2. פרסום הוראת שעה בת שנה לתיקון לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד־ 1954

הוראת השעה תקבע כי נכי צה"ל שנקבע לגביהם כי איבדו חלקית את כושר עבודתם עקב נכותם יקבלו את תגמול הטיפול
הרפואי החלקי (השלמה) ללא צורך בהוכחה כי הם עובדים בפועל בהיקף משרה חלקי. זאת עד לחקיקה אשר תקבע את ההוראה.

3. שיפור השירות לנכי צה"ל הזכאים לליווי סיעודי

תקציב שנתי נוסף של 15 מיליון שקל כדי לשפר את תנאי המלווים של נכי צה"ל.

4. שיפור והתאמת הטיפול לאוכלוסייה המתבגרת של נכי צה"ל

תקציב שנתי נוסף של 28 מיליון שקל כדי לשפר את הטיפול באוכלוסייה המתבגרת.

5. סל זכאויות לבני משפחה של פגועי ראש ונפש, לרבות פוסט טראומה

בני משפחה של נפגעי פוסט טראומה, פגועי נפש ופגועי ראש, יקבלו סל זכאויות הכולל טיפולים פסיכולוגיים פרטניים ושירותי
חונכות לילדי הנכים.

6. הרחבת סל השיקום והטיפול לנפגעי פוסט טראומה

6.1. הקמת מוקד טלפוני ייעודי־מקצועי בזמינות של 24/7, בסיוע נט"ל, ובתיאום מקצועי עם אגף השיקום.
6.2. הפעלת קבוצות תמיכה והתערבות שנועדו להפחית מתחים: פעילות ימית, טיפול בעזרת בעלי חיים ופעילות אתגרית.
6.3. בניית מסלול ייעודי להכשרה מקצועית ותעסוקתית הכולל השמה בעבודה.
6.4. מימון סל טיפולים אלטרנטיביים.
6.5. מימון סל טיפולים פיזיקאלי ופרה־רפואי בהתאם להמלצות רופא מומחה.
6.6. הקמת מרכז טיפול יום ובית מאזן שיהיה מרכז לטיפול בנפגעי פוסט טראומה ולעריכת מחקרים בתחום.
6.7. מתן מענה באמצעות כלבי שירות.

שלב שני – יישום תוך 90 יום
שינויים הדורשים בחינה ושינויי חקיקה מקיפים

7. עיגון זכאויות נכי צה"ל בתזכיר חוק

כדי לאפשר שקיפות ומידע מלא, וכדי לעגן ולשפר את הזכאויות לנכי צה"ל, יגבשו משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל נוסח מוסכם של תזכיר חוק נכים הכולל את הזכאויות הבאות:
א. הזכאויות הניתנות כיום מכוח הוראות פנימיות של משרד הביטחון.
ב. רכב רפואי קיצור משך הזמן להחלפת רכב רפואי מארבע שנים לשלוש שנים וחצי.
ג. השוואת זכויות יושוו זכויותיהם של נכים בעלי דרגת נכות מיוחדת (+100%) בשל קטיעת גפה תחתונה בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה, שנקבעה להן דרגת נכות 50 אחוז, ובצירוף פגימה נוספת בדרגת נכות 20 אחוז, למעט פגיעת נפש, שהוכרו לפי תקנה 5 (5) לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות מיוחדת), לזכויות הניתנות לנכים בעלי דרגת נכות מיוחדת (+100%) בשל שיתוק או קטיעה בשתי גפיים. יינתן דגש על זכאויות בתחום הדיור והרכב הרפואי.
ד. השוואת זכויות יושוו זכויותיהם של פגועי הראש לזכויות של נפגעי פוסט טראומה בדרגת נכות 20 אחוז עד 100 אחוז.
ה. ההסכמות שיגובשו בין משרד הביטחון לארגון נכי צה"ל ביחס לסוגיות הבאות:
• עדכון גובה התגמול הבסיסי וקביעת מנגנון לעדכון התגמולים.
• תיקון תקנות הנכים (תוספת למימון צרכים מיוחדים) – עיגול משקולות כלפי מעלה בדומה לעיגול דרגת נכות כלפי מעלה.
• מתן תוספת למימון צרכים מיוחדים לנפגעי פוסט טראומה בהתאם לדרגת נכותם וכושר תפקודם.
• מתן זכאות לשתלי שיניים לנפגעי ראש.
• מענק דמי ביגוד לפי רמה א' לכוויות ונפגעי עור המשתמשים במשחות.
• תשלום תוספת של 6 משקולות לנכים גברים בדרגת נכות מעל 25 אחוז בדומה לתוספת הניתנת לנשים נכות רווקות המנהלות משק בית עצמאי מכוח סעיף 3 (5) לתקנות הנכים (תוספת למימון צרכים מיוחדים) תשס"ג 2003.
• תשלום תגמול קיום לנכה פגוע פיזית עד 49%.
• מענק שנתי לאחזקת מעלית לנכים קטועי שתי רגליים כפי שניתן לנפגעי חוט שדרה.
• מענק לצהרונים וקייטנות לילדי נשים נכות צה"ל חד הוריות הנמצאות במסגרת תעסוקה.
• הטבות ייחודיות לנשים נכות כחלופה לביטול דמי ביגוד.
• תגובה נפשית לנכות מוכרת: זכאות לטיפול אוטומטי.
• ליווי בתגמול: הצמדת התגמול למלווים עצמאיים למנגנון המשולם באמצעות חברות כוח אדם.

8. שינוי שיטת התגמול וביטול מבחן ההכנסה

משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל יפעלו כדי לבחון מודל לקביעת תגמול חדש, במקום תגמולי המחיה הקבועים הקיימים כיום בחוק הנכים. התגמול יינתן לפי מידת הפגיעה בכושר העבודה עקב הנכות וללא תלות במבחני הכנסה או בשאלה האם הנכה עובד בפועל, על בסיס המתווה שהציעה הוועדה בראשות ראם עמינח.

9. סיוע משפטי חינם לנכי צה"ל

הסדרת הזכאות לסיוע המשפטי באמצעות משרד המשפטים, ללא צורך בעמידה במבחני ההכנסה הקבועים בחוק הסיוע המשפטי.

10. חוק בתי הלוחם

בחינת אופן מימונם של בתי הלוחם עבור נכי צה"ל ובני משפחותיהם, לרבות באמצעות הסדרה בחקיקה.

11. הכרה במחלות צוללי הקישון

לבחון את אופן הפעולה כלפי צוללי הקישון בהתאם לצו המוסרי והערכי של מדינת ישראל שנקבע בדו"ח ועדת שמגר ושאותו אימץ שר הביטחון דאז, שאול מופז. לבטל את הקריטריונים שקבעה ועדת פרופ' שני.

12. חמי מרפא

הסכם על יציאה למכרז חדש להתקשרות של משרד הביטחון אשר יוודא הגדלת הקצאות באופן משמעותי ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

שלב שלישי – גיבוש המלצות תוך 90 יום
רפורמה באגף השיקום

13. שיפור השירות ומעבר לשירות דיגיטלי

קידום רפורמה סדורה אשר תוביל לשיפור מיידי באיכות השירות. הן בהיבט של תודעת השירות הן בקיצור וייעול הליכים
ביורוקרטיים, בין היתר באמצעות מעבר לשירות דיגיטלי.

14. הוספת תקנים לאגף השיקום

להגדיר את תוספת התקנים הנדרשת למילוי משימות משרד הביטחון וצה"ל בתחום שיקומם של נכי צה"ל. הכפלת התקנים
באגף לטובת רופאים, עובדי רווחה ועובדי שיקום.

15. שער הכניסה לאגף שיקום

לבחון ולגבש המלצות ביחס לתהליכי ההכרה, בדגש על ייעול וקיצור הליכי הטיפול בבקשות להכרה של לוחמים ומי שנפצעו
באירוע מבצעי או באימונים ללחימה, לרבות הסדרת ממשקי פעולה מול צה"ל ויצירת רצף אחריות שילוחית מרגע הפציעה ועד להכרה.

16. ועדות רפואיות

שינוי תפישתי מהותי באופן פעולת הוועדות הרפואיות, הפועלות מכוח חוק הנכים. שיפור הליכי העבודה, לוח זמנים מוגבל להכרה ושיפור היחס למבקשים הכרה.

17. סל זכאויות בתחום רכב, ניידות ודיור

הקמת ועדה מקצועית שימנה שר הביטחון כדי לבחון את סל הזכאויות בתחום הרכב והניידות ובתחום הדיור, בשים לב לשינויים ולתמורות בשנים האחרונות.

18. הכרה במחלות נלוות לנפגעי פוסט טראומה

(לרבות פדויי שבי ופגועי ראש) להכיר במחלות שונות בהן לקו נפגעי פוסט טראומה, בהתאם להמלצות פאנל מומחים בלתי תלוי שיבחן את הקשר הסיבתי הרפואי בין פוסט טראומה לבין אותן מחלות.

19. יחידת מחקר באגף השיקום של משרד הביטחון

להקים יחידת מחקר באגף שיקום נכים לרבות פירוט סמכויותיה ותפקידיה, בדומה לאגף המחקר הפועל במוסד לביטוח לאומי.

20. מועצה לאומית לפוסט טראומה

להקים מועצה לאומית לפוסט טראומה שייעודה לערוך מחקרים בתחום ולקבוע את הקווים המנחים לטיפול בנפגעי פוסט טראומה, בהתאם להתפתחויות המדעיות בתחום.

21. נציבות תלונות לנכי צה"ל

להקים נציבות תלונות לנכי צה"ל שתהיה גוף בלתי תלוי במשרד הביטחון אשר בוחן את תלונות הנכים וייתכן שיהיה טריבונל משפטי.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316