untitled 162

טפסים נוהל הגנת פרטיות המידע

Group 19 1
קרן נכי צה"ל ZDVF
keren
אגודת הידידים בישראל
donate
תרמו לארגון נכי צה"ל

תרמו עכשיו לטובת חיילינו

facebook pic1280
בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

פירוט הגופים אליהם מועבר דרך קבע מידע ממאגרי המידע של הארגון:

(בהתאם לתקנה 7(ו) לתקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים (ציבוריים),
התשמ”ו 1986

משרד הביטחון:
1. דו”ח טיפולים חודשי בבתי הלוחם ודו”ח מטופלים- הכוללים פרטים אודות טיפולים שנתנו בבתי הלוחם לנכי צה”ל המופנים לקבלת טיפולי פיזיותרפיה ו/או הידרותרפיה ו/או שירותים נוספים, במסגרת התקשרות שבין הארגון לבין משרד הביטחון.
2. פרטי חברי ארגון לצורך צירופם לביטוח הסיעודי הקבוצתי שערך הארגון לטובת חבריו ורשימת חברים שזכאותם לביטוח לא אושרה על פי תנאי הפוליסות לצורך גביית פרמיות ו/או הפסקת הגבייה.

מבטח סימון סוכנויות לביטוח בע”מ
1. לצורך יישום הסכם הביטוח הרפואי הקבוצתי – פרטי עובדי הארגון.
2. לצורך יישום הוראות הסכם הביטוח הסיעודי הקבוצתי –
א. פרטי חברי ארגון.
ב. פרטי עובדי ארגון.

פמי פרימיום בע”מ-ספק השירותים הסיעודים הנוספים על פי כתב שירות:
1. במסגרת הביטוח הסיעודי הקבוצתי לצורך יישום הוראות הסכם הביטוח הסיעודי הקבוצתי-
א. פרטי חברי ארגון.
ב. פרטי עובדי ארגון.

הראל חברה לביטוח בע”מ :
1. לצורך יישום הוראות הסכם הביטוח חיים קבוצתי
א. פרטי חברי ארגון עד גיל 75 .
2. מועדון חבר צרכנות בע”מ לצורך מימוש זכאות חברי הארגון ועובדיו להצטרף למועדון “חבר” –
א. קובץ מקודד של ת.ז של חברי הארגון ועובדיו.

א.ד עיטוף והפצה; גסטליט;אלווין חברות הפצה:
1.לצורך הפצת עיתון של בתי הלוחם –
א. פרטי חברי ארגון הזכאים לקבל את העיתון.

דואר ישראל; בר הפצות;גרפוליט מבעלי דפוס בע”מ -חברות הפצה/עיטוף
1. לצורך הפצת עיתון הארגון :
א. פרטי חברי ארגון הזכאים לקבל את העיתון.

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316
צור קשר