untitled 162

אודות חזון, ערכים ומטרות

1. חזון

א. ארגון מוביל בשמירה ובשיפור זכויות הנכים, הפועל להבטחת שיקומו של הנכה ומכוונו לפעילות ותעסוקה בכבוד.
ב. ארגון מקצועי חסון ומתחדש, בעל אמירה ברורה ומשמעותית הדואג לאיכות חייו של הנכה ומשפחתו.
ג. ארגון כמרכז חינוכי לערכי מורשת קרב, גבורה והתנדבות והנחלתם לדור הצעיר.


2. ערכי הארגון:

א. החבר במרכז.
ב. שוויוניות.
ג. סובלנות וכבוד הדדי.
ד. שקיפות.
ה. שיתוף פעולה.
ו. שירותיות.
ז. נתינה.
ח. חדשנות.


3. מטרות הארגון:

א. לארגן ולשפר את התנאים הכלכליים, הרפואיים, החברתיים, התרבותיים והרוחניים של הנכים.

ב. לשמור על זכויות הנכים, לשפרן ולייצג את ענייניהם בפני כל מוסד וגוף שהוא.

ג. ללוות את הנכים בשיקומם ולדאוג ליחס נאות מצד הציבור והמוסדות.

ד. לכוון את הנכים לחיי עבודה ויצירה ולעזור להם במעמדם כאזרחים במדינה.

ה. לעודד את הנכים להתגבר על מגבלותיהם הגופניות לשם הגברת ביטחונם העצמי והתערותם בחיי החברה.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316