untitled 162

אודות בחירות בארגון נכי צה"ל 2024

בהתאם לתקנון ארגון נכי צה"ל והחלטת הוועידה הארצית,
אנו מתכבדים להודיע, כי הבחירות יתקיימו בתאריך 3.6.2024, כ"ו באייר התשפ"ד.

בהתאם לכך הופקו ספרי בוחרים ויועמדו לעיון החברים במחוזות השונים.
תנאי למימוש הזכות לבחור ולהיבחר הוא רישום בספר הבוחרים.
בהתאם, על כל חבר/ה לבדוק רישומם כדין.

פרטים נוספים לגבי הבחירות יפורסמו בהמשך, במועדים הקבועים בתקנון.
הטפסים להגשת מועמדות עומדים לרשות חברות וחברי הארגון במשרדי מחוזות הארגון ויש להגישם למשרדי מחוזות הארגון עד לא יאוחר מיום 5.3.24.

בתקווה לימים שקטים יותר,
ועדת הבחירות המרכזית

לתקנון הבחירות של ארגון נכי צה"ל >>


פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316