pas artical

חדשות הארגון

בואו עשו לנו לייק בפייסבוק
ותיהיו מעודכנים

מה אומר ביטול מבחן ההכנסה שייכנס לתוקף בחודש הבא? כל מה שאתם צריכים לדעת

13 ינואר

"ביטול מבחן ההכנסה" – דף הסבר

ביום 10.1.22 עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון 30 לחוק הנכים המכונה תיקן מבחן ההכנסות – הוראת שעה.
להלן הסבר קצר אודות התיקון והמשמעויות ביחס לתגמולי המחיה.
הסבר זה אינו מהווה תחליף לאמור בחוק

1. כללי:

א. התיקון ייכנס לתוקף ב- 1.2.2022, ויהיה בתוקף משך שנה וחצי עד תחילת אוגוסט 2023, או עד להשלמת עבודת החקיקה בתזכיר חוק הנכים החדש.

ב. התיקון העיקרי – לא מתייחסים ולא בודקים הכנסות חוץ מהכנסה מעבודה.

ג. הכנסה חודשית מעבודה תיקבע בסוף שנה, לפי סך כל ההכנסות שהיו לנכה מעבודה באותה שנה לחלק ל- 12 חודשים (הכנסה ממוצעת לחודש).

ד. נתונים על הכנסה מעבודה יועברו למשרד הביטחון ממס הכנסה אחרי אישור של כל נכה להעביר את החומר ממס הכנסה. נכה שלא יהיה מעוניין בהעברת נתונים ממס הכנסה ידווח על הכנסותיו מעבודה לפי הנוהל הישן ועל תחול האחריות לספק את המסמכים הנדרשים לצורך האישור.

ה. בשלב זה עדיין אין העברת מידע ישירה בין מס הכנסה ומשרד הביטחון.

2 . משמעות התיקון ביחס למקבלי נצרך ותג"מ 5, 6:

א. הכנסה שאינה הכנסה מעבודה אינה רלוונטית ביחס לתגמולים אלה ולא תיבדק.

ב. הנכה יוכל לעבוד עד הכנסה בגובה שכר המינימום ללא כל קיזוז.

ג. הכנסה מעבודה העולה על שכר המינימום ואינה עולה על השכר הממוצע במשק תקוזז בחצי (למשל – אם נכה עבד והשתכר 6000 ₪ ושכר המינימום הוא 5300 ₪, ההפרש בין השכר מעבודה לשכר המינימום הוא 700 ₪ ומחצית מסכום זה – היינו 350 ₪, יקוזז מתגמול הנצרך).

ד. אם נכה מרוויח מעבודה יותר מהשכר הממוצע במשק במשך שנה, לא תהיה לו זכאות לקבלת התגמולים כאמור.

3 . משמעות התיקון ביחס למקבלי תגמול פרישה מוקדמת (לפי 7 ד לחוק או תג"מ 2):

א. מבחן הכנסות למקבלי תגמול פרישה מוקדמת (הכולל קיזוז קיצבת נכות מביטוח לאומי וסך הכנסות שאינו עולה על פעמיים או שלוש פעמים השכר הממוצע במשק (לפי מצב משפחתי)) – מבוטל.

ב. נכה המקבל תגמול פרישה מוקדמת יוכל לעבוד ולהשתכר עד שכר מינימום.

ג. נכה המקבל תגמול פרישה מוקדמת וטרם הגיע לגיל פרישה יוכל להגיש בקשה לקבל תגמול נצרך או תג"מ 6 (לפי גובה הנכות) ויחולו עליו הכללים החדשים, אולם אם עבר את גיל 67, לא יוכל לשנות סטטוס.

4 . משמעות התיקון ביחס לנכים המקבלים חפ"ר:

א. לצורך קבלת חפ"ר לא ייבדקו כלל ההכנסות של הנכה אלא רק הכנסות מעבודה ודמי אבטלה.

ב. אם נכה לא מקבל דמי אבטלה ואין לו הכנסה מעבודה שעולה על סכום התגמול המשולם לנכה בדרגת נכות 50% (כיום כ – 500 ₪), יהיה זכאי לחפ"ר בכפוף לעמידה בשאר התנאים לקבלת התגמול.

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316