untitled 162

בקשה להצעות מחיר הליך הצעת מחיר לתכנית אב בבית הלוחם ת"א

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון ופיקוח לתכנית אב לבית הלוחם תל אביב

הרינו פונים אליכם בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי תכנון ופיקוח לתכנית אב בבית הלוחם תל אביב, עבור ארגון נכי צה"ל.

כמפורט בהזמנה המצורפת – לחץ כאן >>

הצעות להזמנה יש להגיש במעטפה חתומה עליה יצוין באופן בולט כי היא נועדה כהצעה לשדרוג מדרכות ותשתיות בבית הלוחם ת"א.

איש הקשר והגורם המרכז שהוגדר לעניין זה:
מר אבי אבסקר, מנהל בית הלוחם תל אביב, באמצעות הודעת דוא"ל: avi.avsker@inz.org.il

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 09.4.2024 בשעה 12:00

פגישה בזום

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461600
03-6421316