ביטוח סיעודי קבוצתי של ארגון נכי צה''ל

שנה גודל טקסט : א א א


תאריך : 24/1/2017       

שוק הביטוח הסיעודי הקולקטיבי עובר תהפוכות לאור הנחיה של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון באוצר לבטל באופן גורף עריכתן של פוליסות קולקטיביות חדשות בתחום הסיעוד.

ארגון נכי צה''ל פועל תקופה ארוכה בנושא והצליח לקבל החרגה ייחודית לנכי צה''ל חברי הארגון, שמשמעותה אישור עקרוני להמשיך את הפוליסה הסיעודית הקולקטיבית לנכי צה''ל, בכפוף להצגת מבנה אקטוארי ארוך טווח שיאושר על ידי הממונה.

אנו נמצאים בסיומו של הליך מול משרד האוצר במטרה לקדם את גיבושה של הפוליסה הסיעודית ולפנות להליך הזמנה להציע הצעות למבטח עתידי בפוליסת סיעוד קולקטיבית במודל אקטוארי ארוך טווח.

עד אז ועל מנת להבטיח המשך כיסוי ביטוחי לחברים המבוטחים, הגיע הארגון להסכמה עם המבטחת הנוכחית – הראל חברה לביטוח בע''מ, להאריך את תוקף הפוליסה הקיימת עד ליום 30.6.2017.

להלן עיקר התנאים ביחידת הבסיס בפוליסת הביטוח הסיעודי התקפה:
• דמי הביטוח ביחידת הבסיס ויחידות הברירה תישארנה כפי שהן.

• סכום הפיצוי החודשי בפוליסת הבסיס למבוטח שאירע לו מקרה סיעודי לאחר יום 1.7.2016 יהיה בסך 2,200 ₪.
משך תקופת תשלום תגמולי הביטוח: עד 60 חודשים.

• למבוטחים שגילם היה 76 ומעלה בשנת 2004 - סכום הפיצוי החודשי למבוטח שאירע לו מקרה סיעודי לאחר יום 1.7.2016 יהיה בסך 1,300 ₪.
משך תקופת תשלום תגמולי הביטוח: עד 30 חודשים.

• מועד סיום התכנית: 30.6.2017

בשאלות הנוגעות לתוכן הביטוח או פרטים נוספים על יחידות הברירה שנרכשו על ידי המבוטחים, יש לפנות לסוכנות הביטוח מבטח סימון בטלפונים: 03-7966200, 03-7966820.